INFORMACJA O ZMIANIE STANU PRAWNEGO (ustawa o KRS)

 

Od dnia 15 marca obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398), która wprowadziła istotne zmiany m.in. w zakresie składania sprawozdań finansowych do KRS.

 

Zgodnie z dodanym w u. o KRS art. 19e,

 

· roczne sprawozdanie finansowe,
· sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
· odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
· ewentualnie – sprawozdanie z działalności
· oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i składania sprawozdań finansowych
składamy tylko i wyłącznie przez system teleinformatyczny!

 

Zmiana dotyczy także sprawozdań finansowych sprzed 2017 r.

 

Tak składane dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Złożyć podpis w świetle obecnych przepisów może wyłącznie osoba fizyczna będąca członkiem organu reprezentacji, wspólników uprawnionych do reprezentacji lub likwidatorów (syndyków), określana jako „kierownik jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości”.

 

Kto składa?

 

Konieczne w tym przypadku jest posiadanie numeru PESEL ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli to osoba prawna jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji, wtedy dokument podpisuje osoba fizyczna uprawniona jako członek organu reprezentacji tej osoby prawnej, jej likwidator, syndyk lub wspólnik uprawniony do reprezentacji. Musi wykorzystać do tego swój numer PESEL.
Co w sytuacji, jeśli osoba próbująca dokonać złożenia dokumentów (np. prezes zarządu będący cudzoziemcem) nie posiada numer PESEL?
W takim wypadku jedyną możliwością jest złożenie wskazanych dokumentów jako załącznika do wniosku o wpis zmian w rejestrze – sprawozdania finansowego i innych dokumentów. Czyli już nie w formie bezpłatnej.

 

UWAGA!

 

Co za tym idzie sprawozdania finansowego nie może złożyć już pełnomocnik spółki, bądź prokurent! Radca prawny, adwokat, czy też pracownik biura rachunkowego nie mogą zgłosić dokumentów finansowych do KRS! Biorąc pod uwagę zwyczajowo występujące przy stosowaniu nowych systemów informatycznych przez Sądy problemy, polecamy naszym Klientom złożenie sprawozdań finansowych w jak najszybszym terminie. Nie można zagwarantować poprawnego funkcjonowania systemu teleinformatycznego, pod koniec upływającego do zgłoszenia sprawozdań finansowych terminu, ze względu na przewidywane znaczne obłożenie systemu.

 

Procedura

 

Procedura składania dokumentów finansowych w systemie teleinformatycznym wygląda następująco:

 

Wyszukanie w przeglądarce hasła „S24”
-> wejście na stronę //ekrs.ms.gov.pl//
-> wybranie opcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”
-> zalogowanie się w systemie zgodnie ze wskazanymi instrukcjami
-> wybór opcji „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”
-> „Dodaj zgłoszenie”, „Rejestracja nowego zgłoszenia”
-> podanie nr KRS
-> złożenie dokumentów zgodnie z instrukcją.

 

 

Po przejściu wskazanych kroków wskazane zostają osoby, z których jedna może podpisać zgłoszenie. Osoby nie znajdujące się na liście nie mogą złożyć wymaganego podpisu.

Każdy dokument powinien zostać zeskanowany do osobnego PDF-a! Zbyt duży rozmiar pliku zawierającego skan wiązać się będzie z koniecznością jego zeskanowania w mniejszej rozdzielczości.

Niejako w formie ułatwienia Ustawodawca uznał, iż do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączenie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Życzymy powodzenia i cierpliwości w procesie składania sprawozdań. Służymy pomocą.

zespół M&A

 

foto: Photo by Markus Spiske on Unsplash