W związku z wprowadzonymi już zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie składania wniosków przy pomocy potwierdzonego profilu e-PUAP, ustawodawca planuje podjąć następne kroki w celu usprawnienia działania KRS i wydziałów sądów rejestrowych oraz ułatwienia dostępu do danych rejestrowych.
Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Podstawowymi propozycjami zmian są:
1. Obowiązek składania wniosków do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2. Komunikacja między sądem rejestrowy a stronami i innymi instytucjami odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, także w zakresie wezwań do uzupełnienia braków.
3. Wydawanie i doręczanie orzeczeń sądów rejestrowych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4. Doręczanie pism, orzeczeń oraz składanie środków zaskarżenia za pomocą systemu teleinformatycznego.
5. Akta rejestrowe od dnia 1 czerwca 2017 r. będą prowadzone w formie elektronicznej.
6. Udostępnienie elektronicznych akt rejestrowych w czytelniach sądów rejestrowych (dla wszystkich zainteresowanych).
7. Zapewnienie digitalizacji pism wpływających i wysyłanych w formie papierowej do i z akt rejestrowych prowadzonych w formie elektronicznej.
8. Utworzenie przez Krajową Radę Notarialną centralnego repozytorium aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisu do rejestru lub podlegających złożeniu do KRS, dzięki temu będzie możliwość ich automatycznego dołączania do wniosków.

W kolejnym roku (wrzesień 2018 r.) Ministerstwo Sprawiedliwości planuje stworzenie nowej ogólnodostępnej platformy internetowej, w której otrzymamy dostęp do dokumentów składanych do KRS, do orzeczeń sądów rejestrowych, a także będziemy mogli śledzić bieżące postępowania rejestrowe. W planowanej platformie będziemy mogli korzystać z usługi newslettera, pojawią się specjalne formaty danych do wprowadzania sprawozdań finansowych oraz otrzymamy dostęp do pełnych danych (aktualnych i historycznych) o podmiotach wpisanych do KRS.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw jest na etapie konsultacji społecznych oraz opiniowania przez centralne urzędy i instytucje państwowe.